Правомерно ли учителям добавили помимо внеурочной деятельности еще по 2 часа в день?

Профсоюз работников образования и науки Республики Казахстан

Правомерно ли учителям добавили помимо внеурочной деятельности еще по 2 часа в день?

  Оплата труда

Какой порядок исчисления заработная плата учителя математики высшего уровня квалификации, второй квалификационной категории, имеющего стаж работы по специальности 5 лет?

Подробные разъяснения о порядке исчисления заработной платы педагогических работников государственных учреждений и казенных предприятий даны в статье «Система оплаты труда педагогических работников», размещенной в рубрике «Деятельность» подрубрики «Правовая служба» настоящего сайта.

Месячная заработная плата учителя математики высшего уровня квалификации второй квалификационной категории, имеющего стаж работы по специальности 5 лет, (реестровая группа В2-3) составит:- тарифная ставка (из расчета 18 часов преподавания)  17697 тенге * 3.73 = 66009.81 тенге (где 17697 – базовый должностной оклад, 3.

73 – коэффициент расчета);- доплата за особые условия труда гражданских служащих 66009.81 * 10 % = 6601 тенге;- доплата за проверку письменных работ 17697 тенге * 20 % = 3539 тенге;- доплата за классное руководство в 5-11 (12) классах (при наличии данной обязанности) 17697 тенге * 30 % = 5309 тенге.

Итого: 66010 тенге + 6601 тенге + 3539 тенге + 5309 тенге = 81459 тенге.

Базовый должностной оклад по состоянию на 13 июля 2017 года составляет 17697 тенге.

Техникалық кызметкерлердің (мектептегі еден жуушы, ұста(плотник),вахта қызметкері; мини-центрдің тәрбиеші көмекшісі, кіржуу машинасы операторы) еңбек ақысы мен соған қосымша төленетін ақшаның түрлерн, сондай-ак ақылы еңбек демалысы неше күн, еңбек демалысына қосылатын қосымша күндер мен сауықтыру ақысының сомасын толық түрде жазып беруіңізді сұраймын.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі  Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31-желтоқсандағы № 1193 Қаулысымен анықталады (әрі қарай – Қаулы).

Қаулының 3-т.

сәйкес, ұйым қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары (тарифтік ставкалар) (ЛЖ) атқаратын лауазымдарының мамандығы бойынша лауазымдар мен жұмыс өтілінің санатына, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық жалақының (БЖЛ) мөлшеріне тағайындалған біліктілік разрядтарына қарай олардың лауазымдық жалақыларын (ставкаларды) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді көбейту жолымен айқындалады.Жалақы жұмыс өтілін және штаттық кестемен белгіленген біліктілік разрядын ескере отырып, әрбір қызметкер үшін жеке еcептеледі.Сіз көрсеткен мамандықтардан, ҚР стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Комитетінің 1999 жылғы 16-қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген және қолданысқа енгізілген, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігімен әзірленген ҚР МС 01-2005 қызметтер Сыныптауышына сәйкес, біліктілікті жұмысшыларға «ағаш шебері» және «кір жуу машинисі» жатады.«Тәрбиешінің көмекшісі» техникалық орындаушылар санатына жатқызылды.Қаулының 3-қосымшасындағы ескертпемен азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылардың кіретіні анықталған.Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139-бабының 10-тармағына сәйкес, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілерге ақылы жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезінде күнтізбелік жылда бір рет төленетін лауазымдық айлық мөлшерінде сауықтыру жәрдемақысымен кемінде 30 күнтізбелік күн ұзақтығымен негізгі ақылы жыл сайынғы еңбек демалысы беріледі.Азаматтық қызметшілер болып табылатын «ағаш шеберіне», «тәрбиешінің көмекшісіне», «кір жуу машинисіне» еңбек демалысы 30 күнтізбелік күн ұзақтығымен беріледі.«Қызметтік үй-жайларды тазалаушы» мен «вахтер» үшін ҚР Еңбек кодексінің 88-бабына сәйкес негізгі жыл сайынғы еңбек демалысы 24 күнтізбелік күн ұзақтығымен беріледі. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 2015 жылғы 28-желтоқсандағы № 1053 бұйрығымен бекітілген ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстардың Тізбесіне, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысына құқық беретін кәсіптер мен лауазымдардың Тізіміне сәйкес, «қызметтік үй-жайлар тазалаушысына» 6 күнтізбелік күн ұзақтығымен қосымша еңбек демалысы беріледі.Сіз көрсеткен қызметкерлер үшін Қаулыға сәйкес қосымша ақылардың төмендегідей түрлері белгіленген:- «тәрбиешінің көмекшісі» – зарарсыздандырғыш құралдармен жұмыс жасағаны үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 4-қосымшасының 2-т. 9)т.);- «кір жуу машинисі» –ауыр және зиянды жұмыс жағдайлары үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 18-қосымшасының 9-т. 1)т.);- зарарсыздандырғыш құралдарды қолданатын «қызметтік үй-жайлар тазалаушысы»– БЛЖ-дан 20%; зарарсыздандырғыш құралдарды қолданып дәретханаларды тазарту кезінде– ауыр және зиянды жұмыс жағдайлары үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 18-қосымшасының 9-т. 2)т.)

Сонымен қатар, Қаулының 18-қосымшасының 15-тармағымен мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне айрықша жұмыс жағдайлары үшін лауазымдық жалақыдан 10 пайыз көлемінде қосымша ақы көзделген.   

Относится ли водитель автобуса организации образования к гражданским служащим? И оплачивается ли ему пособие на оздоровление?

Согласно п.п. 2) п. 1 ст.

1 Трудового кодекса Республики Казахстан гражданский служащий – лицо, занимающее в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия в целях реализации их задач и функций, осуществления технического обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов.Примечанием к Приложению 3 к  постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» определено, что в состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.Отнесение работников рабочих специальностей к группам квалифицированного и неквалифицированного труда производится на основании Классификатора занятий. Классификатором занятий ГК РК  01-2005, разработанным Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, утвержденным и введенным в действие постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Казахстан от 16 октября 1999 года № 22, водители всех автомототранспортных средств отнесены к группам рабочих квалифицированного труда.

В том случае, если водители школьных автобусов состоят в трудовых отношениях с соответствующими организациями образования, являются штатными работниками, то они, безусловно, являются гражданскими служащими и имеют право на получение пособия к оздоровлению к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску в размере должностного оклада согласно п. 10 ст. 139 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Как производится оплата труда швеи в школе-интернате?

Примечанием к Приложению 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» определено, что отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение квалификационных разрядов рабочим производятся в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих. В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.Согласно разделу 24 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 46), утвержденному приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м, для «швеи» самым низким разрядом является 2 разряд, а высоким 6 разряд.

Оплата труда рабочих, в том числе швеи, производится по разряду, установленному штатным расписанием.

Я учитель русского языка и литературы, имею вторую квалификационную категорию. С сентября 2016 года преподаю 3,5 часа уроки на дому детям-инвалидам с заболеваниями центральной нервной системы, с ограниченными возможностями в физическом развитии.

Мне производят оплату только по моей второй квалификационной категории без надбавки.

Положена ли мне еще дополнительная надбавка за работу с детьми-инвалидами?
В том случае, если мне оплату производили неправильно, могу ли я потребовать перерасчета моей заработной платы? Заранее благодарю за ответ.

Согласно п. п. 4) п.

2 Приложения 4 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» за работу с детьми с ограниченными возможностями в физическом развитии должна производится доплата в размере 40% от базового должностного оклада.
Вы вправе потребовать от работодателя произвести перерасчет Вашей заработной платы, в случае отказа работодателя произвести перерасчет, Вы можете инициировать индивидуальный трудовой спор посредством обращения в согласительную комиссию.

Как производится компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и выплата пособия на оздоровление гражданским служащим?

Согласно п. 2 ст.

96 Трудового кодекса Репсублики Казахстан при прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска) производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).
Выплата пособия на оздоровление в размере должностного оклада производится в соответствии с п. 10 ст. 139 Трудового кодекса РК один раз в календарном году только при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.В целях защиты права педагогических работников на получение пособия для оздоровления в полном объеме следует также опираться на п.9.2 Отраслевого соглашения о социальном партнерстве между Министерством образования и науки Республики Казахстан и ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки» на 2015-2017 годы,  которым работодатели взяли на себя обязательство:«Обеспечивать выплату гражданским служащим пособия на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении им ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Размер пособия на оздоровление учителям, педагогам дополнительного образования, преподавателям рассчитывается из их фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска. Лицам, работающим на условиях совместительства, пособие назначается и выплачивается на общих основаниях».

На основании п. 4. ст. 92 Трудового кодекса РК оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за три рабочих дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков – не позднее трех рабочих дней со дня его предоставления.

Прошу Вашей помощи в разъяснении вопроса о правильном начислении отпускных учителю, работающий в г. Семей. Будут ли начислены отпускные за отработанный период или она имеет право на получение отпускных в полном объеме?

Согласно п. п. 7) п. 1 ст. 22 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – ТК РК), работник имеет право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, который предоставляется за один рабочий год.

Однако, если работник отработал в организации меньше или больше одного года, то работодателю необходимо правильно рассчитать количество дней, положенных работнику за проработанное время.
Обычно для расчета продолжительности трудового отпуска используется следующая формула: А / 365 (количество дней в году) × В.

А – количество календарных дней трудового отпуска, положенного работнику за 1 рабочий год.
В – количество календарных дней, которое включается в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а именно согласно ст.

91 ТК РК:1) фактически проработанное время;2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично;3) время, когда работник фактически не работал в связи с временной нетрудоспособностью, в том числе время нахождения в отпуске по беременности и родам;4) время, когда работник фактически не работал перед восстановлением на работе.

Таким образом, в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск не включаются дни нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы, дни прогулов, дни нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, дни нахождения работника в учебном отпуске (если такой отпуск является неоплачиваемым).

Примерный расчет продолжительности ежегодного трудового отпуска для работника: Согласно п. п. 2) п. 1 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об образовании» Вам положено ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней за рабочий год, а также согласно п.

п. 3) ст.

13 Закона РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне» от 18 декабря 1992 года № 1787-XII учитель имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание в зоне повышенного радиационного риска продолжительностью 10 календарных дней.

Для расчета продолжительности ежегодного трудового отпуска за отработанный период необходимо подсчитать количество календарных дней, включаемых в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а затем подставить полученную цифру в формулу.

Расчёт:

Источник: http://edu-tradeunion.kz/ru/article/index/40/42

Основные положения СанПиН для школ

Правомерно ли учителям добавили помимо внеурочной деятельности еще по 2 часа в день?

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) вступили в силу 1-го сентября 2011 г. Эти правила регламентируют все сферы жизнедеятельности школы и приводят их в соответствие с современными представлениями о здоровье и безопасности детей от начальной школы до старшеклассников.

Несмотря на это новый СанПиН был жёстко раскритикован многими специалистами. В основном критике подверглось несоответствие требований суровым реалиям жизни. Большинство школ попросту не могут организовать соблюдение некоторых из требований документа.

К примеру, далеко не везде есть возможность оборудовать спальни для продлёнки первоклассников, причём отдельных для мальчиков и девочек. Некоторые учителя и психологи высказали сомнения по поводу правильности пункта правил, запрещающего привлекать школьников к уборке помещений.

Известно, что дети многому учатся, помогая старшим и наводя чистоту там, где сами намусорили.

Однако как бы ни относились к новому СанПиН, а соблюдать его придётся. Правда, школам дали год на приведение условий к требуемым. Но уже сейчас родителям следовало бы знать самые важные пункты, чтобы проследить за их соблюдением, а значит, чтобы обеспечить своим детям, прежде всего, здоровье.

Если вы заметили нарушение требований документа, смело жалуйтесь в Роспотребнадзор.

Территория школы

Школьный двор в обязательном порядке должен быть огорожен забором и иметь озеленение не менее чем на 50% территории и быть освещённой в тёмное время суток.

Во дворе должна быть оборудована спортивно-игровая площадка, имеющая весь необходимый для выполнения программы физкультуры инвентарь. При строительстве новых школ необходимо проектирование на территории зоны отдыха. На площадке обязательно твёрдое покрытие, а на футбольном поле – трава.

Заниматься на сырых площадках, а также при наличии на них ям и выбоин запрещено.

Территория школы должна содержаться в чистоте.

Здание школы, помещения и их оборудование

В новых и реконструируемых зданиях школ следует предусмотреть обучение только в одну смену.

Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

В спортивных залах рекомендовано оборудовать душевые и туалеты – отдельно для мальчиков и девочек.

Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты.

Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины, высота которых должна соответствовать росто-возрастным особенностям учеников.

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. Табуретки или скамейки вместо стульев использовать нельзя.

Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением.

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.

В туалетах обязательно оборудовать кабины с дверями. А также необходимы холодная и горячая вода, мусорные вёдра с педальной крышкой, постоянное наличие мыла, туалетной бумаги и бумажных полотенец. Рекомендуется оборудование комнат или кабин личной гигиены.

Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 — 24 С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских — 17 — 20 С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната — 20 — 24 С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала — 20 — 22 С, душевых — 25 С.

Все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке. Если общеобразовательное учреждение работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами.

Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений проводится генеральная уборка. При этом труд обучающихся привлекаться не может.

Начальные классы

В старых зданиях желательно, в новых – обязательно иметь отдельный вход для начальной школы, которая должна располагаться в отдельном блоке. Первые классы могут находиться не выше второго этажа, а классы со второго по четвёртый – не выше третьего этажа.

Дети должны обеспечиваться партами с регулируемым наклоном поверхности. Размеры парт должны соответствовать росту учеников. См. таблицу «Размеры мебели и её маркировка».

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

  • учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
  • использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре — декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; январь — май — по 4 урока по 45 минут каждый);
  • рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
  • для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок;
  • обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
  • дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.

Старшие классы

Если парты в классе не регулируются по высоте, то за каждым классом рекомендуется закрепить свой кабинет, в котором мебель будет подобрана под рост каждого ученика.

Группа продлённого дня

Для первых классов должны быть оборудованы спальни, отдельные для девочек и мальчиков. В спальных не могут быть установлены многоярусные кровати.

Кружковая работа в группах продленного дня должна обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими занятиями.

Образовательный процесс

Оптимальный возраст начала школьного обучения — не ранее 7 лет. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.

Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек.

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов.

В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях, обучение проводят только в первую смену.

В учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену.

Величина недельной образовательной нагрузки не должна превышать нормативов – см. таблицу. Организация профильного обучения в 10 — 11-х классах не должна приводить к увеличению образовательной нагрузки.

Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:

  • для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю — не более 5 уроков за счет урока физической культуры;
  • для обучающихся 2 — 4-х классов — не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
  • для обучающихся 5 — 6-х классов — не более 6 уроков;
  • для обучающихся 7 — 11-х классов — не более 7 уроков.

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели. Необходимо также учитывать дневную и недельную умственную работоспособность. В четверг или пятницу следует организовывать облегчённый учебный день.

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических средств обучения должна соответствовать нормативам – см. таблицу.

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3 уроков физической культуры в неделю. Заменять уроки физической культуры другими предметами не допускается.

Спортивные нагрузки должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).

При организации практики и занятий общественно-полезным трудом обучающихся, предусмотренных образовательной программой, связанных с большой физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей), необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда, лиц моложе 18 лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 — 3 классах — 1,5 ч., в 4 — 5 классах — 2 ч., в 6 — 8 классах — 2,5 ч., в 9 — 11 классах — до 3,5 ч.

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1 — 2-х классов — более 1,5 кг, 3 — 4-х классов — более 2 кг; 5 — 6-х — более 2,5 кг, 7 — 8-х — более 3,5 кг, 9 — 11-х — более 4,0 кг.

В целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для начальных классов иметь два комплекта учебников: один — для использования на уроках в общеобразовательном учреждении, второй — для приготовления домашних заданий.

Ученики

Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду. Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной стены.

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трехрядной расстановке парт), меняют местами.

А ещё вам может быть интересно:

Ответы на частые вопросы о СанПиНе для школ

Источник: http://yarmalysh.ru/oficialno/sanitarnye-pravila-i-normy-dlya-shkol/osnovnye-polozheniya-sanpina-dlya-shkol/comment-page-3

Ваши права
Добавить комментарий